Algemene Voorwaarden voor klanten Lanakila – Sepa incasso 

Lanakila staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Handelsnaam van Lanakila

Artikel 1 Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met lanakila overeenkomsten en opdrachten. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan lanakila heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, begeleiding of aanverwante werkzaamheden.

Coachee of deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, waaronder maar niet beperkt tot (online) seminars, trainingen cursus, workshops, coaching, masterclass of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Lanakila en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Lanakila ten behoeve van opdrachtgever.

Geen diagnose:

Lanakila baseert op de ‘taalregels’ van het onderbewuste brein. Door recente inzichten begrijpen we hoe het onderbewuste zintuiglijke gegevens verwerkt en hoe het onze fysiologie bestuurt. Deze inzichten hebben geleid tot een unieke benadering voor het oplossen van ziekteverschijnselen en gedragsstoornissen.

Lanakila is een geavanceerde vragen techniek waarbij uitsluitend wordt gewerkt met de informatie die de cliënt aanreikt zonder daaraan iets toe te voegen. Het Lanakila proces leidt ertoe dat de cliënt zich bewust wordt van de onderliggende oorzaken van hun ziekteverschijnselen en gedragsstoornissen.

In het Lanakila proces:

o Wordt er geen medische diagnose gesteld

o Wordt en geen fysiek onderzoek gedaan

o Adviseren of verbieden we geen medicijnen

o Worden geen adviezen gegeven

o Wordt de cliënt niet in een bepaalde richting geduwd

o Wordt er niets gesuggereerd of geconcludeerd

De antwoorden en oplossingen die in het onderbewuste brein liggen opgeslagen en worden in het Lanakila proces geopenbaard. De cliënt beslist wat hij met deze nieuwe inzichten doet. De cliënt behoudt in het hele proces altijd de volledige controle.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Lanakila diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Lanakila derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Lanakila zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Lanakila deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Lanakila treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Lanakila gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Lanakila is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Lanakila is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Lanakila hebben ook een overeenkomst gesloten indien Lanakila een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of -als die termijn korter is- voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. De handtekening op het inschrijvingsformulier en/of het indienen van het online inschrijvingsformulier is bindend. De deelnemer heeft echter een bedenktijd van 14 dagen. Deelnemer verplicht zich de dienst af te nemen tegen de leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals online ingezien kunnen worden bij de inschrijving. Het deelnamebedrag dient uiterlijk twee weken voorafgaande aan de te leveren dienst te zijn voldaan. Tenzij anderszins tussen partijen overeengekomen, dient het deelnemersbedrag bij vooruitbetaling aan Lanakila te worden voldaan overeenkomstig de gegevens op de factuur. Deelnemers verkrijgen uitsluitend toegang tot de te leveren dienst:

1 wanneer hun deelnemersbedrag is voldaan.

 1. Na schriftelijke en/of online inschrijving ontvangt de deelnemer de bevestiging, uitnodiging en factuur. Betaling van een door Lanakila verzonden factuur dient plaats te vinden 14-dagen voor aanvang van de te leveren dienst voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever en/of één van de deelnemers namens de opdrachtgever (een gedeelte van) de opdracht wenst te annuleren of in het geheel niet nakomt, blijft de opdrachtgever gehouden aan de betalingsverplichting van 100% over het reeds uitgevoerde gedeelte en over de resterende uitvoering aan één van de onderstaande opties in geval de annulering plaatsvindt.

Voor het afzeggen of niet nakomen van Lanakila coachingsessies geldt dat tot 48 uur voor de sessie er geen kosten aan verbonden zijn, daarna wordt het volledige bedrag van een sessie doorberekend.

Het inschrijvingsbedrag van de opleiding wordt niet gerestitueerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Lanakila tot een inspanningsverplichting waarbij Lanakila gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Lanakila dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lanakila aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Lanakila worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lanakila zijn verstrekt, heeft Lanakila het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Lanakila een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Lanakila op.

Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Lanakila de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

 1. Wanneer Lanakila de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Lanakila aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 2. Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Lanakila voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats, het tijdstip en/of trainer van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Lanakila ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Lanakila en/of de Lanakila-trainer/coach is niet aansprakelijk voor vertraging of het niet kunnen doorgaan van het seminar als gevolg van overmacht.

 1. Indien deelnemer zich geheel of gedeeltelijk niet houdt aan de voorwaarden, dan wel anderszins de goede naam en faam van Lanakila, al dan niet opzettelijk, aantast, zich misdraagt tijdens de uitvoering van de geleverde diensten, één en ander ter beoordeling van Lanakila en/of de Lanakila-trainer/coach, heeft Lanakila en/of de Lanakila-trainer/coach het recht deelnemer toegang tot de geleverde diensten te weigeren of weg te sturen. In dat geval is deelnemer verplicht om op eerste verzoek van Lanakila de Lanakila-studiematerialen en alle door Lanakila verstrekte gegevens onmiddellijk en zonder dat hem enig beroep op opschorting toekomt aan Lanakila geheel en volledig terug te geven. Deelnemer moet de hiervoor bedoelde goederen teruggeven op het adres zoals Lanakila dat zal opgeven. Deelnemer kan in geval van weigering van toegang nimmer enige schadevergoeding vorderen van Lanakila en/of de Lanakila- trainer/coach, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

Artikel 6 – Toegang tot de Dienst

 1. De Cliënt krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Cliënt heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
 2. De Cliënt staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Cliënt verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Cliënt die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Cliënt.

Artikel 7 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Cliënt toegang krijgt tot de online leeromgeving, waarop de Cliënt trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Lanakila aan de Cliënt een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de online leeromgeving en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Cliënt komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de online leeromgeving en de communicatie met andere Cliënten via de Dienst niet:
 4. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 5. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Lanakila;
 6. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
 7. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 8. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Lanakila hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 9. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Lanakila , of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van Lanakila en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn
 12. de belangen en goede naam van Lanakila kunnen schaden.

Artikel 8 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Lanakila levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Lanakila geeft geen garantie dat de online leeromgeving en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Lanakila is tegenover de Cliënt op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Lanakila is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Cliënt, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Lanakila is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.
 5. Lanakila houdt het recht om licentiehouders die misbruik maken de toegang tot de onlineleeromgeving te ontzeggen en/of de Lanakila licentie per direct in te trekken. Dit kan geen reden zijn om het licentiegeld terug te vorderen.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Lanakila is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Lanakila draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Lanakila behoudt zich het recht voor om coaching sessies op te nemen voor uitsluitend interne trainingsdoeleinden
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Lanakila en coachee plaats vinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Lanakila zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Lanakila is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar –in het kader van de overeenkomst- aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, literatuur, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Lanakila geen gebruik maken van deze producten, waarop Lanakila rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Lanakila is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 11 Vergoeding en kosten

 1. De vergoeding voor Lanakila bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Lanakila gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) als mede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Lanakila kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Lanakila verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Lanakila heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Lanakila heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Lanakila behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen vergoedingen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 5. Lanakila brengt reis- en onkosten in rekening tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats van de Lanakila-trainer/coach en worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Onkosten hebben uitsluitend betrekking op de voor de opdrachtuitvoering noodzakelijke en werkelijk gemaakte kosten (materialen, honorarium derden, kopieerkosten, porti, etc.).

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dienst plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lanakila aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Lanakila over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Lanakila hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Sepa incasso: Diensten die verleend worden door Lanakila kunnen ook via een sepa incasso geïnd worden. Lanakila kent 2 soorten sepa-incasso’s:  abonnementen en gespreid betalen via termijnen.  De eerste termijn wordt gelijk voldaan bij inschrijving via E-curring/mollie payments. De daaropvolgende termijnen worden automatisch geïncasseerd via E-curring/mollie payments. Dit gebeurt op de eerste van de daaropvolgende maand. De looptijd van de incasso is vooraf schriftelijk vastgelegd. De machtiging wordt afgegeven voor het abonnementsbedrag/ termijnbetaling van de betreffende periode. 

Mislukte sepa-incasso (e-curring/molliepayments) zal 1 poging doen om alsnog het bedrag te incasseren. Indien dit na 1 poging niet gelukt is zal het abonnement opgeschort worden. Indien voor gespreid betalen is gekozen zullen wij 1 herinnering sturen voor over te gaan op invorderingsmaatregelen. 

Opzeggen abonnement: Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Het termijn van opzegging is 15 dagen. Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar shop@lanakila.nl

Artikel 13 Incassokosten

 1. Indien Lanakila invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kostenverband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Lanakila heeft een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionele reacties omhoogkomen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn /haar gewijzigde gedrag. Lanakila en/of Lanakila trainer/coach zijn nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een sessie, seminar en/of geleverde dienst.
 2. Lanakila is tegenover opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstig toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Lanakila niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Lanakila aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Lanakila afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.
 4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Lanakila jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000.
 5. Lanakila is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 6. Lanakila zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lanakila is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen.
 7. Lanakila is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Lanakila bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lanakila duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 8. Lanakila ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van door coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is Lanakila c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Lanakila tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Lanakila samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Lanakila.
 10. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens Lanakila niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 15 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever dienst bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50% van de kosten van de annuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur vooraanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering tussen de 48 en 72 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. Bij annulering bij meer dan 72 uur voor aanvang van deze activiteiten is opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Lanakila.

Artikel 16 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Lanakila is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke maning.
 2. Lanakila is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel opdrachtgever als Lanakila kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of instaat van faillissement is verklaard.

Artikel 17 Klachten en Geschillenbeslechting

 1. De opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van deze werkzaamheden schriftelijk te melden aan Lanakila. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal Lanakila de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit door deze schriftelijk is bevestigd. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lanakila slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden binnen de grenzen van artikel 10.
 2. Klachten zullen binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen worden en binnen 4 weken afgehandeld.
 3. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Lanakila is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien Lanakila en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit verschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 5. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Lanakila gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.